ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-09-26

YAiTRON XSLT stylesheets

YAiTRON is a cleaned-up version of NECTEC's LEXiTRON in a well-formed XML format, created by Vee Satayamas. Its tag names are TEI-inspired.

technorati tags: , , , ,

No comments: