ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-13

OpenNet Initiative

OpenNet Initiative (ONI)

ภารกิจของ ONI คือการตรวจสอบหาความจริง และท้าทาย การกรองเนื้อหา (filtration) และการตรวจตราเฝ้าดู (surveillance) โดยรัฐ วิธีของเราประยุกต์ความเข้มงวดในระเบียบวิธี เข้ากับการศึกษาการกรองเนื้อหาและการตรวจตราเฝ้าดู และผสมผสานการศึกษากรณีจริง เข้ากับการตรวจยันทางเทคนิค เป้าหมายของเราคือ เพื่อสร้างภาพที่น่าเชื่อถือของการปฏิบัติเหล่านี้ ในระดับชาติ ภูมิภาค และองค์กร และขุดค้นผลกระทบของมัน ที่มีต่อ เอกราชของรัฐ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศ และโลกาภิบาล

ตัวอย่างผลการศึกษาในประเทศต่าง ๆ : จีน พม่า สิงคโปร์

The ONI mission is to investigate and challenge state filtration and surveillance practices. Our approach applies methodological rigor to the study of filtration and surveillance blending empirical case studies with sophisticated means for technical verification. Our aim is to generate a credible picture of these practices at a national, regional and corporate level, and to excavate their impact on state sovereignty, security, human rights, international law, and global governance.

tags: | | | | | | |

No comments: