ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-05-24

slash dash

ขีดนอน - สำหรับ วรพจน์
ขีดเฉียง / สำหรับ ไชยรัตน์

หากได้ลองสังเกต วรพจน์ พันธุ์พงศ์ นิยมใช้ “-” เท่าที่ผมเข้าใจ เพื่อขยายความ เหมือนเป็นส่วนแยกของประโยค แต่ก็ยังเชื่อมอยู่ - เวลาอ่าน ต้องหยุดหนึ่งจังหวะ นึก แล้วไปต่อ

ส่วน อ. ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ใช้ &ldquo/” เพื่ออธิบายคำ/ความคิด (concept) ที่อาจจะคลุมเครือหากใช้คำ ๆ เดียวในภาษาไทยอธิบาย หรือสิ่งที่มาคู่กัน/แทนกันได้ เช่น สร้าง/ผลิต (constitute), พื้นที่อีกชนิด/อีกแบบ (other spaces), บาทวิถี/ทางเท้า

ประดิษฐกรรมทางภาษา

technorati tags: ,

No comments: