ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-10-27

Calculating Cohen's Kappa

Cohen's kappa coefficient is a statistical measure of inter-annotator agreement.

ค่าสัมประสิทธิ์ Cohen's kappa (หรือบางทีก็เรียก Kappa เฉย ๆ) เป็นตัวชี้วัดทางสถิติว่าผู้ให้ความเห็น (annotator) มีความเห็นตรงกันมากหรือน้อยอย่างไร โดยค่าสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 1.0 หมายถึงทุกฝ่ายเห็นตรงกันหมด ส่วน 0 หมายถึง .. มาต่อยกันเลยดีกว่า

How to calculate it ?

Automatically: Computing Cohen's Kappa Value - หาค่า Cohen's kappa แบบง่าย ๆ ทางเว็บ

Manually: short explanation (gif) / long explanation (pdf)

No comments: