ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-01-26

OpenSolaris.org

DTrace source code is now available at OpenSolaris.org website as a part of the Solaris open sourcing initiative. Using CDDL (Common Development and Distribution License), based on Mozilla Public License, OSI-approved.

For the whole OpenSolaris distribution, we still have to wait...