ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-22

Solaris Zones paper in LISA '04 and Penn State's OS course

Dan Price reports: "Solaris Zones: Operating System Support for Consolidating Commercial Workloads", in Proceedings of the 18th Large Installation System Administration Conference (LISA '04).

From the same blog, just one entry before: Penn State (the university that brought us CiteSeer) computer science students got an assignment about Zones for their operating system course.

No comments: