ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-22

Google Scholar (beta)

It search peer-reviewed papers, theses, books, preprints, abstracts and technical reports.

Some highlighted features:

  • search from many online database
  • provide direct link to downloading the paper
  • "view as HTML", so you can read it right on the browser
  • citation information (times + link to the citing papers)
  • many versions of a paper available
  • free service

Just try it and you will love it.

There're some advanced search syntax too, like
" author:witten string theory "

(Thanks Chris for introducing me this)

About Google Scholar

No comments: