ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-19

kowari : metastore

Kowari is an Open Source, massively scalable, transaction-safe, purpose-built database for the storage and retrieval of metadata. More information on Kowari, including its main features, can be found in the Kowari Overview.”

keywords: semantic web, Java, RDF, Atom, OWL, Atom OWL

No comments: