ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-19

Office Alternatives

Apart from big names like GnomeOffice, KOffice, WordPerfect Office, StarOffice, or OpenOffice.org. There are still more other suites, "alternatives of alternatives": 602PC Suite Ability Office EIOffice GoBeProductive ThinkFree Office The most remarkable, from a technical perspective, may be the EIOffice. Written in Java, it runs on any operating system. And interestingly enough, it's from China.

No comments: