ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-19

bliki

blog + wiki = bliki

The concept is originally first implemented in REBOL, and use in langreiter.com.

Now available in PHP and Java. Seems like the most advanced ones are SnipSnap and Confluence. Both are written Java.

Hmmm...
this is very close to what I'm looking for.

blog + wiki + webboard .. and may be messaging and calendar system, everything on a single platform -- no multiple log-in hassles. Also keep content away from presentation; and makes it easy to add content, encouraging people to contributes.

If you know one, tell me.

1 comment:

leonard said...

You might want to give TikiPro a try (cleaned up version of TikiWiki). Not the cleanest code/integration (I like a lot of the elements of Confluence), but definitely a very full featureset (includes all the stuff you mentioned).