ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-02-01

thaipood.com


“ไทยพูด” เวทีประชาธิปไตยประชาชน

“ปีนี้ต้องมีเลือกตั้ง”

เวทีประชาธิปไตยประชาชนคืออะไร ?

เวทีประชาธิปไตยประชาชน เป็นเวทีที่รวบรวมและเชื่อมโยงประเด็น การปฏิรูปสังคมและการเมืองจากเครือข่ายภาคประชาชนทุกส่วน รวมทั้งเป็นเวทีร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เพื่อเสริมพลังในการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเหล่านี้สู่หลักการของ รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ นโยบายและการปฏิบัติ ทั้งนี้โดยการสร้างกระแสทางสังคมผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ

เวทีประชาธิปไตยประชาชน จะไม่เข้าไปก้าวก่ายกิจกรรมของเครือข่ายองค์กร ภาคประชาชนต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะเป็นเวทีภาคประชาชนอีกเวทีหนึ่งที่พร้อมที่จะร่วมมือและประสานงานกับ เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนทุกส่วนอย่างเสมอภาค

สัญลักษณ์ของ ไทยพูด เป็นรูปคน(ธรรมดา)กำลังหันหน้าคุยกัน

www.thaipood.com

technorati tags: , ,

No comments: