ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-04

Opinions

ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 2,374 คน ซึ่งเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  • 87.9% เห็นว่า ควรมีการลงประชามติก่อนนำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไปใช้จริง
  • 70.6% เห็นว่า ควรใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 เป็นต้นแบบในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
  • 63.4% เชื่อมั่นว่า การร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะช่วยทำให้การเมืองไทยดีขึ้น
  • 63.2% ต้องการ นายกรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรม
  • 60.3% เห็นว่า นักการเมืองไม่ควรเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคณะกรรมการองค์การอิสระต่าง ๆ
  • 59.8% เห็นว่า สมาชิกวุฒิสภาควรมาจากการเลือกตั้ง
  • 58.3% เห็นว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

จะเห็นว่า ผู้ถูกสำรวจส่วนใหญ่ ยังพอใจกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 เพียงแต่ต้องการให้แก้ไขจุดบกพร่องบางมาตราเท่านั้น
และมุ่งเน้นไปที่คุณธรรมกับความรู้ ความสามารถของผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด

[ผ่าน ประชาไท]

technorati tags: ,

No comments: