ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-04

Infoseed Labs

Located in Edinburgh, Scotland, InfoSeed was founded in 2005 by a group of loosely-knit journalists, software developers and activists brought together by a shared desire to promote open access to media and encourage the use and development of Free and Open Source software.

keywords: Open Open Open

No comments: