ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-10

Manipulate Columns: Cut, Paste

a file "words" contains:

abcde
fghi
jklm
nop
qrst
uvw
xyz

a file "digits" contains:

12
3
45
678
910
11

paste words digits command gives:

abcde 12
fghi 3
jklm 45
nop 678
qrst 910
uvw 11
xyz

No comments: