ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-10

Subversion permission problem ?

Got this ?


svn: Unable to open an ra_local session to URL 
svn: Unable to open repository 'file:///svnroot/project' 
svn: Berkeley DB error while opening environment for filesystem /svnroot/db: 
Permission denied

Just open a read/write access to the repository, esp the db directory ... something like (but more fine-grained than) chmod -R g+w /svnroot

No comments: