ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-10

Counting words/characters (Why I like Unix)

(No, not me. Him.)

Word frequencies


cat hfinn10.txt
 | tr '[:punct:]' ' '
 | tr ' ' '\012'
 | sort
 | uniq -c
 | sort -n
 | tail -20

Character frequencies


cat hfinn10.txt
 | sed 's/./&~/g'
 | tr '~' '\012'
 | sort -n
 | uniq -c
 | sort -n
 | tail -20

more plumbing magic ...

No comments: