ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-11

Get Sun Java IDE for FREE

Get Sun Java Studio Creator (more or less like Visual Basic IDE for Java) and Sun Java Studio Enterprise (based on NetBeans IDE, ~Visual Studio for Java EE) for free (=no cost).

Java Studio Enterprise can generate UML diagrams from your code, and vice versa.

No comments: