ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-05-08

Apache Java Runtime

from /.:

mparaz writes "Geir Magnusson of the Apache Software Foundation announced a J2SE 5 implementation project called 'Harmony.' It covers the virtual machine and the class libraries, and aims to pass the Sun specification. A FAQ is available."

Brilliant!

Apache { HTTP Server (web server) + Harmony (J2SE runtime) + Jakarta/Geronimo (enterprise components) + Ant/Maven/etc (development tools) }
.. what a complete (Java-ish) stack! ;)

FYI, Apache Geronimo is a J2EE implementation project of ASF, aims to pass Sun's TCK for J2EE 1.4. The project got the test kit from Sun under 'scholar license'.

No comments: