ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-23

Write a GTK# app with Java

Miguel de Icaza showed how to write a small Gtk# application with Java. To do this, he used IKVM the Java VM that runs on top of .NET and Mono.

สาธิต การเขียนโปรแกรมที่ใช้ Gtk# ด้วยภาษา Java, โดยใช้ IKVM ซึ่งเป็น Java VM บน Mono (.NET แพลตฟอร์ม) เข้ามาช่วย

No comments: