ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-22

Grub : A Distributed Web Crawling Project

Download Grub's screensaver to "donate your computer's unused bandwidth to probing the hidden depths of the Web". Kind of SETI@Home.

It comes with XML interface as well, so you can use Grub's results for your own purpose.

No comments: