ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-08-11

Trusted Computing ?

(vdo page link)

An animated short story questioning Trusted Computing, created by LAFKON (under Creative Commons Sampling+ license)

Can You Trust Your Computer ? by Richard Stallman (of Free Software Foundation)

Who Owns Your Computer ? by Bruce Schneier (cryptographer)

[ via fringer.org ]

technorati tags: , , ,

No comments: