ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-06-11

a kind of wiki moving

กิจกรรมเข้าจังหวะประจำวันนี้:

ย้าย KIND ML wiki ไปรวมกับ KIND wiki

ไม่ใช้สคริปต์ ไม่ใช้ตัวแสดงแทน ทำมือ! :P

* KIND คือแล็บที่ทำงาน

technorati tags: , ,

No comments: