ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-05-30

Label-specific feed from Blogger

เวลาเรียกดูบล็อกใน Blogger/Blogspot หากต้องการดูเฉพาะโพสต์ที่มีป้าย (label) ที่กำหนดเท่านั้น เราสามารถใช้ url ลักษณะนี้:

http://BLOGNAME.blogspot.com/search/LABEL

เช่น http://bact.blogspot.com/search/label/quotes

ส่วนถ้าหากต้องการป้อนฟีด แบบเลือกเฉพาะโพสต์ที่มีป้ายที่กำหนด ให้ใช้ url ลักษณะนี้:

http://BLOGNAME.blogspot.com/feeds/posts/TYPE/-/LABEL

TYPE นี่ เป็นได้ทั้ง “full”, “summary”, และ “default” - ปกติจะใช้ default

LABEL เราสามารถใส่ได้มากกว่าหนึ่งป้าย, โดยมันจะเอามา and กัน, เช่น:

http://bact.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Bangkok
ฟีดเฉพาะโพสต์ที่มีป้าย Bangkok

http://bact.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Berlin
ฟีดเฉพาะโพสต์ที่มีป้าย Berlin

http://bact.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Berlin/Bangkok
ฟีดเฉพาะโพสต์ที่มีทั้งป้าย Bangkok และ Berlin อยู่ด้วยกัน

ชื่อป้ายนั้น ตัวใหญ่ตัวเล็กมีความสำคัญ (case-sensitive) ใส่ผิดก็ไม่ขึ้น

Blogger Help: Can I get site feeds for specific labels?

PurpleMoggy's Blog: Blogger Beta Feeds

technorati tags: ,

No comments: