ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-01-16

CNN is bad for kids

Good news & bad news.

Bad News:
CNN.com is now completely blocked by Thai (junta) government.
Try http://cnn.com/ by yourself, you will be paused for a minute, then got a *fake* error message, “504 Gateway Timeout”.

Good News:
You can still access it via proxy servers abroad,
-OR- use “Tor” router program - an efficient way to circumvent Internet censorship.

Download Tor:
http://tor.eff.org/
http://www.theonionrouter.com/

How to setup Tor (Thai):
http://facthai.wordpress.com/2006/12/09/tor-setup/

About Tor (Thai):
http://facthai.wordpress.com/2006/12/09/tor-network/


FYI, according to FACT
Official block-list by Ministry of ICT :
13 Oct 2006 = 2,475 sites
11 Jan 2007 = 13,435 sites (500% increase)

Royal Thai Police states that they block 32,500+ sites.

see more : http://facthai.wordpress.com/data/


Sign Freedom Against Censorship Thailand's Petition
http://facthai.wordpress.com/sign/


Please forward this message to your friends — Thanks! :)

technorati tags: , ,

2 comments:

Anonymous said...

เข้าได้แล้วนี่พี่ cnn.com

bact' said...

อืม เข้าได้ตอน 9 โมงเช้า