ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-02

language translation Questionaire

ช่วย ๆ กันครับ :)

แบบสอบถามการใช้โปรแกรมแปลภาษา — เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดทำโครงการสํารวจความต้องการใช้โปรแกรมแปลภาษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษา ให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้ที่ใช้งานมากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แบบสอบถามชุดนี้จึงถูกจัดทําขึ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ใช้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมแปลภาษา และความคาดหวังต่อโปรแกรมแปลภาษา ทั้งนี้คณะทํางานจะรักษาข้อมูลที่ได้จากการสํารวจดังกล่าว ไว้เป็นความลับ และขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสํารวจชุดนี้

ร่วมตอบแบบสอบถาม

เว็บไซต์แปลภาษาอังกฤษ↔ไทย Parsit (ภาษิต)

tags:

1 comment:

veer said...

อยากจะดูผลมั่ง :-P