ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-06-06

Surveillance 2.0

Why Web 2.0 will end your privacy (comments on Slashdot)

Enjoy Surveillance!

tags:

1 comment:

bact' said...

Sousveillance (IPA: [suːˈveɪləns]) refers both to inverse surveillance, as well as to the recording of an activity from the perspective of a participant in the activity (i.e. personal experience capture).