ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-04-17

ACM-AIS-IEEE Computing Curricula 2005

รายงานหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, และ วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Computing Curricula 2005

The Overview Report covering undergraduate degree programs in: Computer Engineering, Computer Science, Information Systems, Information Technology, Software Engineering

by The Association for Computing Machinery (ACM), The Association for Information Systems (AIS), The Computer Society (IEEE-CS)

No comments: