ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-15

The Free Dark Waste

GPL, Open Source, Creative Commons, ... free content is nothing without free media, how to deliver them.

Secured, anti-censorship, pro-anonymity (responsibility attached), pro-privacy, grassroot, distributed and decentralised, content distribution network — introducting you Freenet, Darknet and WASTE.

When people fear to speak out the truth.
But they have to say it anyway, someway, somehow.
When WWW got another W, WWWW (What's wrong with the World ?).
When ?
D'you think it's about now ... ?

p.s. recently, European students had already orbitted their 'own' satellite, would be great if it can do telecomm :P

No comments: