ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-05

Blastwave - Free software packages for Solaris

Blastwave is a collective effort to create a set of binary packages of free software, that can be automatically installed to a Solaris computer (sparc or x86 based) over the network."

To install any package, just use pkg-get script (pretty much like the famous apt-get).

For example, to install an Apache web server, just:

# pkg-get install apache

No comments: