ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-10-17

Grammar checker (for OO.o, soon)

Not Thai nor English, yet, sorry. It's for (Brazillian) Portuguese language.

A version on the link is for a testing purpose, the real version will be released as a plug-in for OpenOffice.org.

From what the developer posted on OO.o mailing list, this grammar checker is based on 21 rules. And it can detect many agreement errors (gender and number).

No comments: