ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-07

OOoConv

Convert your OpenOffice.org documents to RTF, PDF, HTML, MS Office documents, LaTeX, XHTML + MathML, Flash, JPG, PNG, EPS, TIFF, SVG.

all of these, online! -- just upload your document, select target format, and click!

a handy tool.

No comments: