ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-11

Language tech products that support Thai

From MITRE site: FLRC Technology Survey Report: All products that support: Thai Accidently found while searching for corpus of languages used in Instant Messenger. Still not found, though. about Translated Instant Messenger (TrIM)

No comments: