ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2009-01-13

jibjib - a tiny Twitter client for your Java ME phone

Developed in open-source fashion by @sugree (93,216 tweets so far, as of 2008.01.13), jibjib* is a Twitter client designed for Twitter-addicted on-the-road.

50 KB in size, easily fits in any Java ME (J2ME) phone (CLDC 1.0 and MIDP 1.0 minimum), and still loaded with handy features like quick reply, url-friendly smart retweet, custom/auto word list for quick insertion (like @having or #gaza), and able to open url in a tweet directly. Another plus, small bandwidth consumption, via birdnest proxy (5-6 KB for 20-entries timeline).

And, good news, it's free software! (free as in free beer and in free speech) You can download either stable or beta version at no cost.

#jibjib - Java ME Twitter client - http://jibjib.org/

*jibjib (จิ๊บจิ๊บ) - Thai for “tweet”, also means “small, easy matters”, and the best of all, it starts with ‘j’ ... hey, it's Java application, don't you forget? :p

technorati tags: , , ,

No comments: