ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-11-20

knowledge knowing

Knowing Knowledge — “รู้จักความรู้” — เป็นเว็บ/หนังสือ โดย George Siemens เกี่ยวกับความรู้ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ลักษณะ วิธีเข้าถึง ได้มา สร้าง แบ่งปัน

“Knowing Knowledge is one of the first books about the peer to peer induced epistemological revolution, i.e. the deep changes in how we learn and exchange knowledge.”

blog | หนังสือ มี PDF ฟรีด้วยนะ หรือจะซื้อก็ยินดี

[ผ่าน Michel Bauwens]

tags: | | |

No comments: