ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-21

Moo.fx - the Next Small Thing

moo.fx is a superlightweight (3 kb) javascript effects library, written with prototype.js. Easy to use, fast, cross-browser, and standards compliant.

(got this from Monkey Bites - Moo.fx is the Next Small Thing)

No comments: