ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-19

Citrus Project - i18n framework for BSD

The Comprehensive I18N framework Towards Respectable UNIX Systems Project — Citrus Project

from its website ...


Purpose:
To create for the existing BSD series of PC-UNIX (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, BSD/OS) the following things:

  1. Locale/iconv implementation to conform to ISO C/SUSV2
  2. Non-GPL gettext and POSIX NLS catalog implementation
  3. It is a goal to develop system standard multi-script encoding by internationalization of file name
  4. Design and implement multi-script framework.

For now, our goal is the same level of functionality as Solaris 7 supports.


No comments: