ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-12-23

Thai Ruby

“ Environmentally, Thailand is going straight down the toilet. The rapid depletion of the country’s gem resources is symptomatic of the country’s depletion of other resources, such as forests and fisheries. If residents do not begin to pay greater attention to politics, education and the quality of their leadership (which directly impacts how resources are used), their quality of life and that of their children will be greatly diminished. ”
“ ว่ากันด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว, ประเทศไทยกำลังดิ่งลงชักโครก. ทรัพยากรพลอยที่ร่อยหรอลงของประเทศ บอกอาการร่อยหรอของทรัพยากรอื่น ๆ อย่างป่าไม้และประมงด้วย. ถ้าคนไทยยังไม่เริ่มใส่ใจการเมือง การศึกษาและคุณภาพของผู้นำของพวกเขา (ซึ่งส่งผลโดยตรงกับทรัพยากร ว่าจะถูกใช้ยังไง), คุณภาพชีวิตของพวกเขาและลูกหลานจะลดลงอย่างใหญ่หลวง ”
Decline of ruby and sapphire industry in Thailand, Part 2, Richard W. Hughes

:(

“ Thailand was, is, and probably always will be, one of those glorious places on the planet. A place of enjoyment, a place of warmth, a place of good cheer, a place of jai dee (good heart) and sanuk dee (good fun). Indeed, it is the Land of Smiles. And a smile is always better than a frown. Every time I return, my grin is ear-to-ear. ” — Richard W. Hughes's Bio

:)

:)

No comments: