ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-01

UK comsci dept - Cursed ?

Oct 2005 - Fire destroys a research centre of the University of Southampton's School of Electronics and Computer Science

Dec 2002 - Edinburgh Cowgate fire destroyed part of the University of Edinburgh's School of Informatics

No comments: