ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-09-01

Buddy Holly

Bang! Bang! Knock on the door, another big bang, get down on the floor.
Oh No! What do we do?
Don't look now but I lost my shoe.
I can't run and I can't kick.
What's a matter babe, are you feelin' sick?
What's a matter, what's a matter, what's a matter you?
What's a matter babe, are you feelin' blue?
Oh-oh-oh!

Woo-ee-oo, I look just like Buddy Holly.
Oh-Oh, and you're Mary Tyler Moore.
I don't care what they say about us anyway.
I don't care 'bout that.

No comments: