ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-23

OpenOffice.org 1.9.m118

Release notes | Download

เท่าที่ดูผ่าน ๆ บั๊กเกี่ยวกับภาษาไทย มี issue 43666 เกี่ยวกับ TIS620 ที่หายไปจากตาราง text encoding, แก้แล้วในรุ่นนี้ โดยพี่สัมพันธ์

No comments: