ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-05-18

Multiple "Run" profiles


Eclipse has this. NetBeans don't.

Eclipse allows you to choose different run/debug profiles, while NetBeans has only one "Run/Debug Main Project".
Probably this is the feature I missed the most.

Vote → Issue 49636 - Build/run configurations for j2seproject's

1 comment:

bact' said...

another nice thing about Eclipse is,
it separates "standard error" (System.err...) from "standard output" (System.output...), which helps a lot in debugging.