ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-01

Pike - the scripting language for Semantic Web

After a long improvement, Pike is now the first scripting language for the Semantic Web. It includes good support for W3C's RDF and OWL standards.

Nessie is Pike's derivative, with less redundant syntax. Nessie code is parsed and turned into Pike code. — Nessie review (OSNews.com).

No comments: