ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-30

FOSS: Open as in cola. Free as in beer.

OpenCola - an open-source cola. Its recipe is GPLed.

Vores Øl - an open-source beer. Its recipe is Creative Commons.

OK, now waiting for OpenRedHat .. sorry, should be OpenRedBull.

No comments: