ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-17

Hula for web-based mail and calendar

"Hula is a calendar and mail server. We are focused on building a calendar and mail server that people love to use, instead of broadly trying to build a "groupware server" that managers want to deploy."

Hula is available under the LGPL and MPL.

No comments: