ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-17

Exclusive Excerpt from Volume 4 of The Art of Computer Programming

The full version of the Volume 4 will get published in 2006. May be too long for you guys Knuth fanboys. Fortunately, we can read some of its 'fascicles' now. PDF version is free. Sweet.

No comments: