ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-03

Of computer technology blogs

Bill Day - wireless & mobile device guy. ex-Sun, now with Nokia.
Planet Sun - Sun employees
weblog.java.net | Planet Java - on Java things
Planet OpenOffice - OpenOffice.org people
Planet GNOME - GNOME developers
OpenTLE Blogs - OpenTLE developers
Google Blog - blogs of Google
Channel 9 - Microsoft people

No comments: