ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-07

Bill Joy: Proceed With Caution

Stirred the water back then in 2000 with his article, Why the future doesn't need us. Now he's back, giving an interview to NYTimes, on terrorism, genetic engineering, and bioweapons.

Who is Bill Joy ? -- A former chief scientist of Sun Microsystems, also a co-founder of the company. Prior to Sun, he wrote vi and TCP/IP stack, and designed BSD. At Sun, he designed NFS, co-designed SPARC, Java, Jini, and JXTA.

My idol.

2 comments:

Isriya said...

หลังๆเห็นเงียบๆไปนิบิลจอย เห็นครั้งสุดท้ายตอนเรื่อง JINI ก็เห็นเงียบๆ เหมือนกัน

พักหลังซันมี Schwartz ที่แรงขึ้นมา

bact' said...

Jini กลับมาใหม่แล้ว
ใช้กับ RFID