ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-04-11

TCDC: No Relocation, No Merger

(English version of this news)

TCDC ไม่ย้าย ไม่ยุบ ไม่ควบรวม

อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ครั้งที่ 3/2551 วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) ซึ่งอยู่ในข้อที่ 1 และ 4 ดังนี้:

ข้อที่ 1. ไม่ยุบและไม่ควบรวมกับหน่วยงานใด เห็นชอบให้การบริหารงานของ TCDC ยังคงเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เช่นเดิม ที่อยู่ภายใต้การกำกับการดูแลของ OKMD

ข้อที่ 4. ไม่ย้ายสถานที่ให้บริการ เห็นชอบให้สถานที่ให้บริการยังคงอยู่ที่เดิม คือ ดิ เอ็มโพเรียม โดยขณะนี้ได้ดำเนินการเรื่องต่ออายุสัญญาเช่าจากปี 2551 ไปอีก 3 ปี

ดู รายละเอียดเพิ่มเติม, มติที่ประชุมฉบับเต็ม [pdf]

รัฐบาลรัฐประหารเข้ามา ก็จะย้าย รัฐบาลรัฐประหารออกไป ก็จะไม่ย้าย การเมืองเปลี่ยน การตัดสินใจก็เปลี่ยน

ถึงเราไม่ยุ่งการเมือง การเมืองก็ยุ่งเราอยู่ดี — เพราะเราทุกคนล้วนอยู่ใน “เมือง” !

[ ผ่าน จดหมายข่าวทีซีดีซี ]

technorati tags: , ,

2 comments:

veer said...

จริง ... เราไม่ยุ่งการเมือง การเมืองก็มายุ่งเราอยู่ดี

Anonymous said...

ในที่สุด !!