ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-09-16

Ubuntu 7.10 is coming...

Surfing Web from Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon) Tribe 5 Live CD. On the background, Ubuntu installer is now copying files to my harddisk.

Yesterday, I tried to make it using 6.06 Live CD (I can't find 7.06 one that I used before), with a hope that I can upgrade it to the latest version eventually. Well, not success - probably too many differences between versions.

technorati tags: ,

No comments: