ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-05-17

Poor power-managed Ubuntu 7.04

Two days ago, I still can running Windows XP SP2 for 6 hours on my laptop battery.
Today, it seems to last only 3.5 hours on Ubuntu 7.04.

Obviously, something wrong with its power management. Ubuntu users have spotted this.

It looks like the “CPU scaling” (powernowd) is not turned on by default in Ubuntu. And this Bug #14837 shows that even it turned on, the profile is fixed — it can't automatically be changed accordingly to the source of power (i.e. use Profile A for battery, and B when plugged.)

Someone has set a bounty for “Better Batter Life in Ubuntu” since last year. And the issue has been raised into the Blueprint as well (proposed for Gusty, next release of Ubuntu). Areas of improvements are ranging from hard disk access, cpu scaling, wireless lan mode, deactivation of unused devices.

For now, I need to know a way to, when I'm on battery, turn off my cd-rom drive and reduce my cpu speed. I'm using Sony VAIO PCG-V505CP. Anyone ? :)

(And now I exactly know why there are only download flavours of Ubuntu — Desktop and Server — as Laptop is not yet welcome here :P)

technorati tags: ,

1 comment:

Anonymous said...

Same problem. For me 4-6 hours under mac os x, compare with 3.5 housr maximum under gentoo linux.
But still many kernel issues must be configured. It could be improved but I did't found any solution.